Kitoatoa teny an-tampon-kazo

Voambolana sarotra

Tampony (tendrony), malemilemy, mitsontsoroka , toran’ny hehy, volo.

Fanontaniana apetraka

  • Iza i Tara ?
  • Iza no resahany ? (Miresaka amin’iza izy ?)
  • Tamin’ny fotoana toa inona no niresahan’i Tara tamin’ny reniny ny zava-nitranga ?
  • Nianika ho aiza i Tara ?
  • Inona no nahataitra an’i Tara rehefa tafanika teny amin’ny hazo izy ?
  • Inona no noheverin’ny renin’i Tara teo am-pihainoana ny notantarainy ?
  • Inona no nitranga rehefa nasain’ny reniny mandeha matory i Tara ?
  • Dia inona izany no nataon’ny renin’i Tara ?