Rabitro sy ny Jina ao anaty ala

Voambolana sarotra

IlayJina, ala, manitatra, ny fanahy (avelo), fahiny, tanatanamanga, voatavomaina famarana,

hafetsena, milaza fa marina, tahotra,  miala hetaheta, hadalana (hafokana).

Fanontaniana apetraka

 • Iza no manana  anjara lehibe amin’ity tantara ity?
 • Inona no tadiavin’i Rabitro?
 • Inona no tadiavin’ny Jina amin’i Rabitro ?
 • Lasa aiza i Rabitro avy eo ?
 • Inona no nolazain’i Rabitro tamin’ireo vorona ?
 • Inona ary no nataon’ny vorona avy teo ?
 • Inona no nolazain’i Rabitro tamin’ilay diera vavy ?  (cerf=diera)
 • Inona no nataon’ilay diera avy eo ?
 • Fa maninona no mnandao haingana  ilay diera vavy?
  Inona ny hafetsena hitan’i Rabitro hamitana ny menarana amin’ny hazo ary inona no ataony?
 • Isaky ny biby tsirairay, Rabitro dia tena fetsy be hahazoana izay tadiaviny. Inona no nampiasainy ho mpampanan-karena?
 • Inona no ataon’i Rabitro rehefa feno vorona kely ny tanatanamanga, ny voatavomaina feno ronono ary ny menarana mandady amin’ny tapa-kazo?
 • Inona no nambara’ny Jina taminy ?
 • Maninona izy no tsy te hampitombo ny tanjaky ny sain’ny Rabitro?